Cầu Rồng phun lửa vào ngày nào?

Cầu Rồng phun lửa vào ngày Thứ 7 và Chủ Nhật lúc 21 giờ.

Mục đích chính để phục vụ khách du lịch và bảo trì cầu.